Πράσινη Ενέργεια

Κατανάλωση Ενέργειας

Στόχος μας να καλύψουμε το 100% της κατανάλωσης ενέργειας του Group, με πράσινη ενέργεια έως το 2023

* Ενέργεια παραγώμενη από ανανεώσιμες πηγές

* Στόχος: το 100% της ενέργειας που χρησιμοποιούμε να προέρχεται από πράσινη ενέργεια έως το 2023

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Εξοπλίζουμε τις στάσεις μας με φώτα τεχνολογίας led. Μέχρι σήμερα έχουμε εξοικονομήσει 70% στην κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση Καυσίμου

Σκοπεύουμε μέχρι το 2023 να έχουμε αντικαταστήσει τον στόλο μας με ηλεκτρικά οχήματα, επιτυγχάνοντας μείωση έως και 35%

* Στόχος: 35% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως το 2023

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Κοινωνική Ευθύνη

Παροχές σε Πολίτες

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Βοήθεια σε Πληγέντες από Φυσικές Καταστροφές

Προστασία Περιβάλλοντος

Για τους Εργαζόμενοιυς

Στην Pοlitis OOH καλλιεργούμε έναν χώρο εργασίας επικεντρομένο στον σεβασμό, την ασφάλεια και την ισότητα, ενώ προσφέρουμε ευκαιρίες κατάρτισης προκειμένου να συμβάλουμε στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Για την Κοινωνία

Στην Politis ΟΟΗ συνδυάζουμε συνδυάζει την επιχειρηματική επιτυχία με την ανάπτυξη της χώρας και των συνεργατών μας. Η εταιρεία υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της κοινωνίας εν γένει.

Για το Περιβάλλον

Η Politis OOH δεσμεύεται να ενσωματώνει την αειφόρο ανάπτυξη στις δραστηριότητές της και να εφαρμόζει φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές πρακτικές, προκειμένου να μειώσει, όπου είναι εφικτό, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

GDPR

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών είναι σε εφαρμογή από το 2018 λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις κανονιστικές αλλαγές του GDPR. Το 100% των συνεργατών της Politis Out Of Home έχουν αποδεχτεί το πλασίσιο συνεργασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του GDPR.

Δίκαιη μεταχείριση

Το εσωτερικό μας ερωτηματολόγιο σχετικά με την αντίληψη των ανθρώπων μας για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία τους αντιμετωπίζει σε επαγγελματικά και προσωπικά θέματα ανέδειξε την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντι στον οργανισμό μας!

Συμφωνώ Απόλυτα 60%
Συμφωνώ 30%
Διαφωνώ 5%
Διαφωνώ Απόλυτα 2%
ΔΓ/ΔΑ 3%